Ga naar de inhoud
Leefbaarheid

Wonen is meer dan alleen een dak boven uw hoofd. De leefbaarheid in de buurt waar u woont, bepaalt voor een groot deel uw woonplezier. Leefbaarheid staat voor de mate waarin bewoners tevreden zijn over de woonomgeving, de buurt en de voorzieningen. Woonvizier zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat, omdat wij vinden dat onze bewoners met plezier moeten kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Ons uitgangspunt is daarbij schoon, heel en veilig. Maar ook  bewoners spelen een belangrijke rol in het leefbaar houden van de buurt. Leefbaarheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Woonvizier, bewoners en gemeente. 


Bewoners

Als bewoner bent u mede verantwoordelijk voor een schone en nette woonomgeving. Bijvoorbeeld door afval in en rond de woning of op het balkon op te ruimen en de tuin en het achterpad of brandgang netjes te onderhouden. En liggen er stoeptegels los, is er een boom omgevallen, of brandt de straatverlichting ineens niet meer? Meld dit dan bij de gemeente.

Dat kan heel eenvoudig via de app van BuitenBeter. Dit is de landelijke meldingsapp om problemen in de buitenruimte te melden aan de gemeente. Met de app kunnen inwoners meteen een melding aan de gemeente doorgeven op de plek én het moment dat zij een probleem zien. Met de app gaat dit heel eenvoudig. Ook kunt u meteen een foto toevoegen. De app is gratis te downloaden uit de app-winkels of via www.buitenbeter.nl. Samen houden we de buurt schoon, heel en veilig!    

Naast een schone, nette en veilige buurt is het ook belangrijk om oog te hebben voor elkaar. Want we worden met zijn allen steeds ouder en blijven steeds langer thuis wonen. En gelukkig gaat dit vaak goed. Totdat vrienden en bekenden om ons heen wegvallen. Het leven kan dan heel eenzaam worden en soms komen mensen de deur niet meer uit. We komen verwaarlozing en verward gedrag helaas steeds vaker tegen. Soms overlijden mensen in eenzaamheid en wordt dat pas dagen of zelfs weken later ontdekt. Als we allemaal een beetje op elkaar letten en oog voor elkaar hebben, kunnen we dit soort situaties misschien wel voorkomen. Hoe? Klik hier om te zien op welke signalen u kunt letten en wat u kunt doen. 


Leefbaarheidspotje 

Heeft u een idee om de leefbaarheid in uw buurt of straat te vergoten of wilt u iets organiseren voor de buurt? Waardoor de kwaliteit in de buurt groeit of om de bewoners uit uw wijk samen te brengen? Wilt u misschien een schoonmaakactie met de buurt organiseren, meer groen in de wijk of deelnemen aan Burendag, NLdoet of een ander buurtevenement? Wij denken graag met u mee en dragen ook financieel een steentje bij. Woonvizier reserveert hier ieder jaar wat financiële middelen voor in het leefbaarheidspotje, ofwel het buur-in-het-vizierpotje.

Dus huurt u een woning bij Woonvizier en wilt u iets organiseren voor de buurt? Laat het ons weten! Omdat we het belangrijk vinden dat niemand buitengesloten wordt en ontmoeten centraal staat, stellen we een aantal voorwaarden.

Voorwaarden voor een aanvraag

  • het gaat om een aanvraag door huurders en voor huurders;
  • ontmoeten staat centraal in het buurtinitiatief waarvoor u een aanvraag doet;
  • niemand wordt uitgesloten van deelname;
  • de financiële bijdrage wordt alleen gebruikt voor de ingediende aanvraag.

Na afloop ontvangen we graag een digitale en rechtenvrije foto met een korte samenvattende tekst van de activiteit. Deze kunt u sturen naar info@woonvizier.net. 

Bijdrage aanvragen
Om een financiële bijdrage aan te vragen uit dit leefbaarheidspotje gaat u naar Mijn Woonvizier. Maak een account aan of log in op uw persoonlijke pagina.


Woonvizier

Om de leefbaarheid in de buurt waar u woont op peil te houden, geeft Woonvizier hier jaarlijks een behoorlijk bedrag aan uit. In ons jaarverslag kunt u nalezen hoe groot dat bedrag afgelopen jaar was. Zo is de leefbaarheid in de wijk bijvoorbeeld een constant aandachtspunt van onze buurtbeheerder Karin. Als het nodig is, zal zij bewoners aanspreken.


Andere partners 


Overleg 
Ook neemt Woonvizier deel aan het Lokaal Maatschappelijk Overleg. Dit is een overlegvorm op gemeentelijk niveau. Iedere zes weken overleggen we met partijen zoals GGZ, gemeente, politie, bemoeizorg, het Algemeen Maatschappelijk Werk en andere hulpverlenende instanties. Met deze samenwerking zijn we in staat om bewoners met een meervoudige problematiek beter, sneller en adequater te helpen.


Dorpsgericht werken
De afgelopen jaren hebben we samen met partners en bewoners succesvol samengewerkt in het project Dorpsgericht Werken. Dit is een manier van werken geworden bij alle betrokken partners. In alle dorpen zijn bewonersgroepen actief waarmee nauw wordt samengewerkt.

Ook samen met andere partners willen we ons inzetten voor het op peil houden van het voorzieningenniveau en de leefbaarheid. Het accent ligt hierbij op zorg- en welzijnsvoorzieningen. Ons vertrekpunt is dat inwoners dan langer zelfstandig in hun dorp kunnen blijven wonen.

Wijksteunpunten
In drie van onze woongebouwen (Onder de Toren, Patrijsflat en Kloosterhof) zit een wijksteunpunt. Dit is een gemeenschappelijke ruimte waar naast de bewoners ook buurtbewoners van harte welkom zijn. Deze steunpunten hebben dan ook een buurtfunctie omdat veel mensen vanuit de omgeving deelnemen aan activiteiten of lid zijn van bijvoorbeeld de biljartclub of jeu de boules vereniging. Dit zorgt voor een leuke interactie tussen de bewoners van het woongebouw, gemiddeld van zeer hoge leeftijd en de meer vitale bewoners uit de omgeving. Dit levert een belangrijke bijdrage aan het welzijn van de mensen. De wijksteunpunten leveren een bijdrage aan het verminderen van de eenzaamheid en het sociaal isolement. Gezien de belangrijke bijdrage van de steunpunten neemt Woonvizier de kosten van de exploitatie op zich.