Ga naar de inhoud
Inhoud

De door Woonvizier verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De op de website genoemde maten en/of oppervlaktes zijn circa maten en/of oppervlaktes.


Aansprakelijkheid

Aan de informatie verstrekt via deze website of via e-mails die automatisch verstuurd worden via deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Woonvizier kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Woonvizier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Evenmin kan Woonvizier de aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden aan derden. Op alle content van deze website is het auteursrecht van toepassing. Nederlands recht is van toepassing.


Privacy

Alle door u ingevoerde gegevens worden behandeld volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Dat wil zeggen dat Woonvizier deze gegevens strikt vertrouwelijk behandelt en niet aan derden beschikbaar stelt.

E-mail

Alle door Woonvizier aangeleverde informatie blijft intellectueel eigendom van Woonvizier en is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde(n). De in een e-mail vervatte opvattingen of meningen zijn die van de schrijver en niet per definitie die van Woonvizier. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde(n), openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is slechts toegestaan als Woonvizier u daarvoor toestemming heeft gegeven. Als een e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht dit kenbaar te maken door het bericht terug te sturen en het bericht vervolgens te verwijderen.